Brødremenighedens Danske Mission

Generalforsamling, Christiansfeld den 4. september 2020

 

Referat
 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Svend Erik Rahbek, som blev enstemmigt valgt.

Som referent blev Martin Højgaard Jensen valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne § 5 stk. 1.

 

2. Beretning

Formandens beretning v. Jørgen Bøytler

Beretningen var på forhånd udsendt til alle tilmeldte til generalforsamlingen.

Formanden Jørgen Bøytler lagde i sin beretning vægt på, at det har været et usædvanligt år med flere usædvanlige forhold, bl.a. at volontører blevet hentet hjem pga. Covid-19, mens langtidsudsendte missionærer forblev i Tanzania.

I Danmark er der blevet brugt mange penge på hjælpepakker, mens der gælder andre forhold i de lande, hvor vi arbejder sammen med vores partnere. Det er endnu uvist, hvordan Covid-19 har påvirket i flere af landene, hvilket også gælder de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

Formanden gentog sin tak til BDMs medarbejdere, heriblandt økonomimedarbejderne Morten Olesen og Palle Byg.

Formandens beretning kan læses i sin fulde længde på www. bdm-dk.dk

 

Organisatorisk beretning v. general- og missionssekretær Jens Peter Rejkjær

Beretningen var på forhånd udsendt til alle tilmeldte til generalforsamlingen.

General- og missionssekretær Jens Peter Rejkjær lagde i sin beretning ud med at sige, at det også for sekretariatets medarbejdere har været en mærkelig tid under og efter coronakrisen. I dag er der igen så småt kommet gang i aktiviteter og projekter, som vi er involveret i, bl.a. PHC-projektet i DR Congo. Men flere steder er man stadig ramt hos vores samarbejdspartnere, bl.a. på Star Mountain i Israel.

Derudover nævnte generalsekretæren de udsendte missionærer og deres arbejdssituation under den tanzanske lockdown. Han udtrykte også taknemmelighed over trofastheden blandt BDMs venner, også under Covid-19-pandemien.

Hele den organisatoriske beretning kan læses på www.bdm-dk.dk

 

Spørgsmål til årsberetningerne

Indledningsvis blev der blev spurgt ind til Rasmus Kjær Jensens arbejds- og opholdstilladelse, som endnu ikke er gået igennem. Rasmus beskrev dette i sit seneste nyhedsbrev. Myndighederne kræver originale papirer i papirform fra Danmark for at give tilladelser. Rasmus kan opholde sig i Tanzania til medio oktober, men derefter ikke længere, hvis ikke tilladelserne kommer igennem.

Der var spørgsmål til børnehjemmet i Uvira, som for et par år siden blev udsat for angreb fra lokale militser. Børnehjemmet er oppe at køre med normal drift igen.

Der var spørgsmål til økonomien i provinserne i Tanzania. Rukwa provinsen er økonomisk trængt. Lake Tanganyika har også udfordringer økonomisk, selvom der bygges kirker. Med manglende gudstjenester under coronakrisen har der også været manglende indsamlinger i en periode.

Efter spørgerunden blev et kommende missionærpar præsenteret via en kort videooptagelse: Mia og Michael Toldam Korsgård. Det har været en speciel proces pga. usikkerheden ifm. coronakrisen. Der er en aftale om at de rejser til Sikonge, når omstændighederne er til det ift. coronapandemien.

 

Hhv. formandens og generalsekretærens beretning blev herefter godkendt.

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019

Årsregnskabet for 2019 blev fremlagt ved bestyrelsens kasserer Christian Aagaard.

Indtægterne beløb sig til 6.627.716 kr.

Udgifterne i alt var på 6.424.352 kr.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 227.342 kr.

 

Regnskabet for 2019 gøres offentliggjort på BDM’s hjemmeside umiddelbart efter generalforsamlingen. Regnskabet blev herefter godkendt.

 

4. Fremlæggelse af budget

Budget for 2020 blev fremlagt v/ Christian Aagaard til orientering. Bestyrelsen har budgetteret konservativt. Der budgetteres med et overskud igen i år 2020.

 

5. Valg til bestyrelsen

Der var ikke nogen på valg.

 

Steen Frøjk Søvndal indtræder i bestyrelsen, udpeget af Indre Mission. Han afløser Bjarne Gertz Olsen, som er udtrådt.

 

6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag inden fristens udløb, som er to måneder før generalforsamlingen.

 

7. Eventuelt                         

Der kom et spørgsmål til og efterfølgende drøftelse af de generelle løn- og pensionsforhold for udsendte missionærer. Bestyrelsen redegjorde for de nuværende forhold og den seneste udvikling i løn- og pensionsforholdene.

Der var et forslag og drøftelse om at etablere en mentorordning for missionærerne, hvor tidligere udsendte kunne give råd og erfaringer videre til de nuværende udsendte. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden, som takkede for alle spørgsmål og deltagelsen i generalforsamlingen.

 
Referent: Martin Højgaard Jensen
 
Dirigent: Svend Erik Bøytler Rahbek
 
Formand: Jørgen Bøytler