Brødremenighedens Danske Mission

Generalforsamling, Christiansfeld den 26. maj 2019

 

Referat

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Svend Erik Rahbek, som blev enstemmigt valgt.

Som referent blev Martin Højgaard Jensen valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne § 5 stk. 1.

 

2. Beretning

Formandens beretning v. Jørgen Bøytler

Formand Jørgen Bøytler lagde i sin beretning vægt på at vi alle kan være deltagere i Guds mission. Alle kan blive involveret i kristen mission. Mission er at ”gå hen” og ”gøre disciple”. Uanset hvor du er lever du i mission. Mission er at ”gå ud” og ”gå hen.” Vi er medarbejdere i discipelgørelsen. Ofte er forkyndelsen sket, der hvor vi kommer frem.

Formandens beretning kan læses i sin fulde længde på www. bdm-dk.dk

 

Organisatorisk beretning v. generalsekretær Jens Peter Rejkjær

2018 blev - et Herrens år! Et skelsættende år for BDM – og det på flere måder:

- BDM modtog en stor arv på 3 millioner.

- BDM udsendte et nyt missionærpar til Kipili, Tanzania.

- BDM vandt retssagen vedr. Knud Elmo Knudsen, så han nu igen kan rejse ind i Tanzania.

- BDM havde 5 seniorvolontører og 11 volontører i løbet af året.

 

Generalsekretæren så bagud og rejse spørgsmålet. Er BDM stationær eller i udvikling?

Dernæst så han fremad mod året, der kommer og de ting vi allerede er godt i gang med i BDM.

Hele den organisatoriske beretning kan læses på www.bdm-dk.dk

 

Spørgsmål til årsberetningerne

Hvem sidder i bestyrelsen?

Bestyrelsen blev kort præsenteret for generalforsamlingens deltagere.

 

Hvilke nye opgaver har bestyrelsen fokus på?

DR Congo: Et nyt sundhedsprojekt og en fortsættelse af det eksisterende arbejde.

Burundi og Rwanda. En ny lovgivning har betydet nye opgaver, som BDM har haft fokus på at løse.

DR Congo: Pygmæer-arbejdet blandt flygtninge mv.

 

Hhv. formandens og generalsekretærens beretning blev herefter godkendt.

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018

Årsregnskabet for 2018 blev fremlagt ved økonomiansvarlig Morten Olsen.

Indtægterne beløb sig til 6.442.000 kr.,

Udgifterne i alt var på 6.040.000 kr.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 402.000 kr.

En stor modtaget arv har øget egenkapitalen betragteligt.

 

Regnskabet for 2018 gøres offentliggjort på BDM’s hjemmeside umiddelbart efter generalforsamlingen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

4. Fremlæggelse af budget

Budget for 2019 blev fremlagt v/ Morten Olsen til orientering. Bestyrelsen har budgetteret konservativt.

Forventede indtægter 6.300.000kr.

Forventede udgifter kr. 6.300.000 kr.

Der budgetteres med et overskud på 0 kr.

 

5. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen indstillede Helene Kirkegaard Pedersen, København, til bestyrelsen. Helene er læge, og hun har tidligere været volontør i BDM. Helene blev enstemmigt valg.

 

6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag inden fristens udløb, som er to måneder før generalforsamlingen.

 

7. Eventuelt                         

Der var et spørgsmål til selve indkaldelsesproceduren og opstillingen af kandidater til bestyrelsen frem mod generalforsamlingen.