Brødremenighedens Danske Mission

Generalforsamling, Christiansfeld den 26. maj 2019

Referat
 
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Svend Erik Rahbek, som blev enstemmigt valgt.
Som referent blev Martin Højgaard Jensen valgt.
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne § 5 stk. 1.
 
2. Beretning
Formandens beretning v. Jørgen Bøytler
Formand Jørgen Bøytler lagde i sin beretning vægt på at vi alle kan være deltagere i Guds mission. Alle kan blive involveret i kristen mission. Mission er at ”gå hen” og ”gøre disciple”. Uanset hvor du er lever du i mission. Mission er at ”gå ud” og ”gå hen.” Vi er medarbejdere i discipelgørelsen. Ofte er forkyndelsen sket, der hvor vi kommer frem.
 
Formandens beretning kan læses i sin fulde længde på www. bdm-dk.dk
 
Organisatorisk beretning v. generalsekretær Jens Peter Rejkjær
2018 blev - et Herrens år! Et skelsættende år for BDM – og det på flere måder:
BDM modtog en stor arv på 3 millioner.
BDM udsendte et nyt missionærpar til Kipili, Tanzania.
BDM vandt retssagen vedr. Knud Elmo Knudsen, så han nu igen kan rejse ind i Tanzania.
BDM havde 5 seniorvolontører og 11 volontører i løbet af året.
 
Generalsekretæren så bagud og rejse spørgsmålet. Er BDM stationær eller i udvikling?
Dernæst så han fremad mod året, der kommer og de ting vi allerede er godt i gang med i BDM.
 
Hele den organisatoriske beretning kan læses på www.bdm-dk.dk
 
Spørgsmål til årsberetningerne
Hvem sidder i bestyrelsen?
Bestyrelsen blev kort præsenteret for generalforsamlingens deltagere.
 
Hvilke nye opgaver har bestyrelsen fokus på?
DR Congo: Et nyt sundhedsprojekt og en fortsættelse af det eksisterende arbejde.
Burundi og Rwanda. En ny lovgivning har betydet nye opgaver, som BDM har haft fokus på at løse.
DR Congo: Pygmæer-arbejdet blandt flygtninge mv.
 
Formandens og generalsekretærens beretning blev herefter godkendt.
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018
Årsregnskabet for 2018 blev fremlagt ved økonomiansvarlig Morten Olsen.
Indtægterne beløb sig til 6.442.000 kr.,
Udgifterne i alt var på 6.040.000 kr.
Regnskabet udviser et overskud på kr. 402.000 kr.
En stor modtaget arv har øget egenkapitalen betragteligt.
 
Regnskabet for 2018 gøres offentliggjort på BDM’s hjemmeside umiddelbart efter generalforsamlingen.
 
Regnskabet blev herefter godkendt.
 
4. Fremlæggelse af budget
Budget for 2019 blev fremlagt v/ Morten Olsen til orientering.
Bestyrelsen har budgetteret konservativt.
 
Forventede indtægter 6.300.000kr.
Forventede udgifter kr. 6.300.000 kr.
Der budgetteres med et overskud på 0 kr.
 
5. Valg til bestyrelsen
Dirigenten bemærkede, at det ikke fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen, at bestyrelsesmedlem Kirsten Troelsen ikke modtog genvalg, og at kandidatforslaget ikke fremgik. Dirigenten fik opbakning fra generalforsamlingen til, at Helene Kirkegaard Pedersen, København, som var indstillet af bestyrelsen, kunne vælges til denne. Helene er læge, og hun har tidligere været volontør i BDM. Helene blev enstemmigt valg.
 
6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag inden fristens udløb, som er to måneder før generalforsamlingen.
 
7. Eventuelt
Der var et spørgsmål til selve indkaldelsesproceduren og opstillingen af kandidater til bestyrelsen frem mod generalforsamlingen. Bestyrelsen vil sikre sig, at det i fremtiden vil fremgå, hvem der sidder i bestyrelsen, og hvem der evt. ikke modtager genvalg.
 
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til generalsekretæren.
 
Referent: Martin Højgaard Jensen
Dirigent: Svend Erik Bøytler Rahbek
Formand: Jørgen Bøytler