Referat fra
Generalforsamling i Brødremenighedens Danske Mission
Søndag den 6. maj 2018

med dagsorden iflg. vedtægterne:

1) Valg af dirigent
Svend Erik Rahbæk Bøytler valgt med applaus. Sten Nielsen valgt som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dagsorden er i overensstemmelse med vedtægterne.

2) Beretning
Beretning ved formand for BDM, Jørgen Bøytler:
Takkede for opbakning og tilslutning til Missionsfesten.
Mission og Vision. Mission brugt om sendelse til udlandet (jesuitterne). Vision brugt siden 1300-tallet om forestilling, syn, etc.
Bestyrelsen har haft visionsseminar i jan. 2018. BDM deltog i efteråret 2017 i missionskonferencen i Cape Town med stort udbytte og til stor inspiration for alle.
Mission = Sendelse. BDM er en del af Guds sendelse. Dokumentet Kristent vidnesbyrd i en multikulturel verden har stor betydning for både visionen og arbejdet i BDM i fremtiden.

Formanden nævnte kort BDMs aktiviteter og indsatsområder i Tanzania, D. R. Congo og Albanien. Specielt sundhedsprojektet PHC har opnået store og målbare resultater: Levealderen for såvel børn som voksne er steget markant. Bestyrelsen har indgået aftale med en konsulent om at rejse til Kipili i 1 mdr. for at arbejde på ansøgning om udvidelse af PHC-projektet (Fase 3).

I Sikonge arbejdes på nye planer for spedalskhedsarbejdet ud fra Sikonge hospital, hvortil Steen Mølgaard Andersen er udsendt som læge. Et voksent volontørpar har været i Sikonge i en måned og bl.a. udarbejdet en SWOT-analyse for en række tidligere værksteder. Muligheden for at genstarte nogle af projekterne undersøges. Dertil fornyet støtte til Bibelskolen i Sikonge.

Østcongo er vanskeligt, bl.a. fordi Knud Elmo Knudsen ikke kan vende tilbage til Tanzania endnu. Han er udvist af landet, men der arbejdes på at få ophævet udvisningen. BDM støtter derfor primært med økonomi indtil en medarbejder kan udsendes igen. Der er også flere praktiske og sikkerhedsmæssige udfordringer Østcongo pt. Pygmæarbejdet i Østcongo trænger også til hjælp. Vi støtter også provinsen Congo som er ramt af uroligheder og ustabilitet.

Kigoma i Lake Tanganyika provinsen beder om, at vi sender missionærer til deres provins.

Korttidsvolontører/seniorvolontører kan være coming, og BDM er parat til at sende.

Brødrekirken i Albanien fejrer 25 års jubilæum i 2018 og har ca. 325 medlemmer. Arbejdet vokser, og der er god stabilitet, bl.a. børnehaver + nyt projekt for børn med autisme. Samarbejde med to svenske brødrekirkepræster. Der er døbt ca. 50 nye kristne inden for de seneste fem år.

Star Mountain i Palæstina/Israel hjælper BDM med Danida-støttet projekt, der sigter på at hjælpe kvinder imod overgreb af enhver art. Vi håber på at få bevilling til en ny fase snarest.

Danmark: BDM ønsker at udbygge samarbejdet med virksomheder og andre missionsselskaber.

Tak til givere og medarbejdere. Genbrugsbutikkers medarbejdere og alle andre, der hjælper i arbejdet. Velkommen til Tine som ny ungdomssekretær.

Beretning ved general- og missionssekretær Jens Peter Rejkjær:
Taknemmelighed over torfasthed i baglandet generelt og på alle områder. Mange vælger at støtte og interessere sig for vidt forskellige områder/projekter mm. Nogen grebet af sundhed, skole, børn og andet mens andre er grebet af undervisning, forkyndelse, kirkebyggeri etc.

Udtrykker stor taknemmelighed over alt det, vi har fået givet med henvisning til salmen ”Du gav mig, o Herre en lod af din jord.” Gud skal have ære – til menneskers gavn. Vi er blot forvaltere, der glæder os over de mange, som er med trofast og ofte også frivilligt.

God samarbejdspartnere ude i vores arbejdsområder – vigtige partnere for at vedligeholde og udbygge lokale aktiviteter.

Knud Elmo Knudsens sag genoptages i retssag 11. maj 2018. Tak for forbøn. Knud har holdt mange møder under sit ophold i DK.

Vi mangler stadig missionærer – præsentation af nuværende. Forsøgte at række kaldet ud i forsamlingen. Seniorvolontører, der har været udsendt: Birthe & Kaj Bruun, Robert Strandgaard, Bente & Matthias Dommert. Volontørerne udfører en kæmpe indsats!

Tak til afgående ungdomssekretær Miriam Bøytler og velkommen til efterfølgerenTine Elmelund.

JPR holder meget gerne møder – spørg!

Missionskonferencen i Cape Town gjorde indtryk!

Spørgsmål fra forsamlingen:
Kirsten Gjelstrup: Til Knud – hvorfor er der så mange handicappede? Knud: Mange flere! Ofte sygdomsbetinget (polio, fødselsskader, ernæring)

Beretningerne godkendt/taget til efterretning


3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Regnskab fremlagt af kasserer i BDM, Christian Aagaard:
2017: Indtægter ca. 5.500.000. Udgifter ca. 5.000.000
2018: Budget Indtægt 5.100.000 Udgifter ca. 5.000.000
Gaver og bidrag er faldet fra 2016 til 2017 med ca. 150.000. Der blev opfordret til, at gaver pristalsreguleres!
Genbrug og handel toppede 2016 og falder lidt i 2017/2018
Egenkapital 2018 ca. 2.200.000 og er i god udvikling.
Testamentekonto indtægtsføres procentuelt hen over de kommende fem år. Trækker man testamentekontoen ud af egenkapitalen, har egenkapitalen været negativ indtil 2017.

Spørgsmål fra forsamlingen:
Ingen.
Regnskab 2017 godkendt med applaus

4) Fremlæggelse af budget
Budget fremlagt af kasserer i BDM, Christian Aagaard, se pkt. 3

5) Valg til bestyrelsen
Bortfalder, da der ingen er på valg
Bestyrelsen består af:
Jørgen Bøytler, formand
Bjarne Gertz Olsen, næstformand
Christian Aagaard, kasserer
Jytte Schmidt
Kirsten Troelsen
Rakel Hauge Hoffmann (Valgt af BDMs Unge)

6) Indkomne forslag

Ingen forslag indkommet

7) Eventuelt
Intet.

Generalforsamlingen lukket kl. 14.52.