BDMs missionsforståelse - uddybet

Brødremenighedens Danske Mission (BDM) er et folkekirkeligt missionsselskab, der for tiden primært arbejder i Tanzania, D.R. Congo, Burundi og Albanien. Hovedformålet er at præsentere (forkynde) evangeliet, den kristne tro til mennesker og medvirke til, at menneskers tilværelse bliver bedre.

Ethvert missionsarbejde sker, når mennesker, inspireret af den korsfæstede og opstandne Kristus, påtager sig et ansvar for at videregive evangeliet. Missionens bærende kraft er Gud, som vil at alle mennesker skal frelses.

Gud giver mennesker opgaver! Når mission for mange år siden var en bevægelse af missionærer fra nord til syd, var sendelsens aspekt klart for enhver. Mennesker sagde farvel til hjem og familie, de lod sig sende. I dag taler vi ofte om følgeskab. Følgeskabets bibelske billede findes i Emmaus-vandrernes møde og følgeskab med den opstandne frelser, og selv om han i løbet af samtalen stadig har skjult sin identitet, så ender de med at se ham, da han bryder brødet med dem. Meget af BDMs arbejde er følgeskab med tanzaniske, congolesiske, burundiske og albanske kristne. Vi følges på en tur, hvor nogen gør det i et engageret hospitalsarbejde, andre gennem forkyndelse og undervisning, eller i løsningen af en række andre opgaver, altid i samarbejde med brødre og søstre fra samarbejdslandene. Men lige som Emmaus-vandrerne kun kunne slå følgeskab med den opstandne, fordi de begav sig af sted, sådan kan vi også kun gå ind i missionens følgeskab, når vi lader os sende.

Det glade budskab om frelsen for enhver, der tror og bliver døbt er hovedbudskabet i det, vi sendes med. Det antager forskellige former. BDM fokuserer på tre områder:

MISSION ER FORKYNDELSE
Mission er den direkte Ordets forkyndelse. Vi lever også her i Vesten i en levende kirke. Kirken forkynder gennem gudstjeneste, sakramenter og prædiker evangeliet. Kirken forkynder ved at støtte andre kirker. Derfor anser vi forkyndelsen for at være helt central i kirkens liv, hvorfor vi også ønsker at støtte evangelister og præster, der står i denne opgave.

MISSION ER UNDERVISNING
Missionsbefalingen taler om, at vi skal lære dem at holde alt det, Herren Jesus Kristus har befalet. Derfor har undervisning i troen høj prioritet for BDM.

Undervisningstilbud gives gennem TEE-kurser, kurser og seminarer for forskellige medarbejdergrupper i kirken samt bibelskoleophold og uddannelse ved det teologiske fakultet på TEKU. Mission er også undervisning i andre fag, som udruster mennesker til at løse arbejdsopgaver inden for f.eks. diakoni, håndværk, og andre samfundsnyttige fag. Mission er også at forberede og udruste mennesker til at tjene Gud og til at tjene deres samfund og dermed udføre diakoni i bred forstand.
Det sker gennem udsendelse af missionærer, der har fokus på dette område, samt udsendelse af tidligere missionærer/seniorvolontører, der varetager nogle afgrænsede undervisningsopgaver på såvel bibelskoler som teologiske uddannelsesinstitutioner.

MISSION ER DIAKONI
BDM ønsker at hjælpe mennesker i nød. Målet er at tjene det hele menneske. Diakonalt arbejde må altid være en både integreret og uadskillelig del af den missionsvirksomhed, der udøves. Den diakonale indsats har en selvstændig værdi. Det gælder også de tilfælde, hvor der ikke umiddelbart er mulighed for en mundtlig formidling af evangeliet.

Jesus viste os, at han havde omsorg for det hele menneske, og det har kirken også. Ansvaret for at give den sultne mad og den syge medicin er meget synligt og direkte i de fleste af de lande, som BDM arbejder i.

Kirken i Afrika påtager sig et diakonalt ansvar. Sygdomme som spedalskhed, malaria og infektioner har været   kendt længe, mens HIV/AIDS har en kortere historie. Kirkens diakonale ansvar kommer til udtryk gennem arbejdet blandt spedalske på Leprosariet ved Sikonge hospital og et sundhedsprojekt omkring Tanganyikasøen. Til det diakonale ansvar hører også bygning af skoler, så den opvoksende generation især i udkantsområder har adgang til undervisningsfaciliteter. Kirken er derudover gået aktivt ind i førskoleprojekter i Cheke Chea for børn i alderen fra 4 til 6 år, ligesom kirken også ser det som sin opgave at opmuntre til og støtte mindre landbrugsprojekter. Andre former for udviklingsprojekter kan også fremadrettet omfatte vedvarende energi, mikrofinans, og fremstilling eller støtte til fremstilling af fødevarer.

MISSION SKER PROFESSIONELT FAGLIGT OG GENNEM FRIVILLIG INDSATS
BDM har 90 års erfaring med arbejde i Tanzania og over 20 års erfaring med at arbejde i Albanien. Arbejdet i D.R. Congo begyndte for mere end 10 år siden mens arbejdet i Burundi er begyndt for få år siden. De nævnte lande har kulturer, der er væsentligt forskellige fra den danske, og BDM er sig bevidst om de kulturelle og menneskelige udfordringer det indebærer.

For BDM er det vigtigt at de udsendte medarbejdere og hjemmestaben er fagligt kompetente til opgaverne. Der lægges vægt på, at missionærerne og andre ansatte er veluddannede og er i stand til at have en professionel tilgang til arbejdsopgaverne.
Men samtidig er der et meget vigtigt aspekt, nemlig at væsentlige opgaver løses ved frivilligt, altså ikke-lønnet arbejde. Uden de mange frivillige givere og frivillige i f.eks. genbrugsbutikker, men også voluntører, der rejser ud, ville BDM's arbejde ikke være muligt.
Det er vigtigt for BDM, at der er mennesker, der giver af deres fritid, af deres økonomiske midler og sidst, men ikke mindst, af deres forbøn, for at arbejdet må lykkes.

MISSION BYGGER PA GUDS KALD TIL KRISTNE, I NÆSTEKÆRLIGHED OG GLÆDE
Gud kalder mennesker til at arbejde for evangeliets udbredelse i Danmark, og Gud kalder også danskere til at tjene i Tanzania, D.R. Congo, Burundi og Albanien.
Men Guds kald standser ikke ved os danske. Gud har kaldet mange mennesker ind i sit rige gennem Brødrekirken i Tanzania, D.R. Congo, Burundi og Albanien. Faktisk bygger hele missionstanken på, at nogen tager imod evangeliet, og realiteten er, at langt den største del af forkyndelsen sker ved nationale medarbejdere. Det betyder at BDM er bevidst om, at mange af BDM’s indsatser har karakter af understøttende tiltag, som kan hjælpe nationale medarbejders indsats på vej.

Næstekærligheden må forkyndes i en verden, der præges af ufred og ulykker og af mennesker, der gør hinanden ondt. Det er vigtigt at gøre næstekærligheden synlig i mission. Næstekærligheden bliver i høj grad synlig gennem det diakonale arbejde og gennem personlige kontakter.
(Glæden får ofte et meget synligt udtryk i den afrikanske kirke. Mission bygger på den helt fundamentale glæde, som evangeliet skaber i et menneske. Glæden må vi give til andre.)

BDM’s DNA
Hvad er det, der kendetegner BDM? Hvilke principper er vi optaget af at følge i vort engagement i Guds mission?

 1. Bibelen er Guds ord og højeste autoritet
 2. Vi finder inspiration i Zinzendorfs missionsprincipper[1]
 3. Vi er en sendende organisation, der arbejder tæt sammen med partnerkirkerne med baggrund i de aftaler, der i fællesskab er udarbejdet. 
 4. Vi opfordrer til forbøn, givertjeneste og omsorg for arbejdet – til Guds ære og til menneskers gavn og glæde.

MISSION GENNEM BDM ER EN INTEGRERET DEL AF UNITAS FRATRUMS MISSION
BDM er et folkekirkeligt missionsselskab, der har en særlig relation til Brødremenigheden. Unitas Fratrum (Brødrenes Fællesskab), er betegnelsen på det verdensomspændende Unitet, som alle Brødrekirker er en del af. Brødremenigheden har lige siden 1732 sendt missionærer ud. Man mener, at Brødrekirken er den kirke i historien, der procentvis har haft flest missionærer udsendt, i forhold til medlemstallet. Dette har gennem historien kun kunnet lade sig gøre, fordi også mennesker fra andre kirkesamfund har støttet arbejdet. Siden 1922 har BDM støttet Brødrekirken i Tanzania. I Tanzania samarbejder BDM med en række andre Brødremissionsselskaber.

Vedtaget af BDMs bestyrelse den 15. marts 2017

________________________________________

[1] Zinzendorf’s mission principper:

 1. Forkynd evangeliet på åben og tolerant made.
 2. Omvend uden at presse. 
 3. Respekter kulturen
 4. Beskriv frelseren så levende som muligt
 5. Vær klar over, at hedningerne kender til Guds eksistens.
 6. Rør hellere ved de enkelte sjæle end at køre store evangeliserende kampagner.
 7. Afvent Helligåndens arbejde.
 8. Vær tålmodig.
 9. Brug ikke Herrnhutisk, altså en europæisk målestok.
 10. Involver menigheden
 11. Arbejd blandt de glemte og marginaliserede.
 12. Evangelisering er at vidne om ens egen forståelse af forholdet til frelseren, altså bøn, lytten, tale, og omsorg.