BDMs missionsforståelse/

Mission statement

Brødremenighedens Danske Mission (BDM) er et folkekirkeligt missionsselskab, der for tiden primært arbejder i Tanzania, D.R. Congo, Burundi og Albanien. Hovedformålet er at præsentere evangeliet, den kristne tro til mennesker og medvirke til, at fattige menneskers tilværelse bliver bedre.

Ethvert missionsarbejde sker, når mennesker, inspireret af den korsfæstede og opstandne Kristus, påtager sig et ansvar for at videregive evangeliet. Missionens bærende kraft er Gud, som vil at alle mennesker skal frelses.

BDM mener: Mission indebærer, at Gud sender, og vi lader os sende

BDMs mission vedkender sig Guds kald til kristne

BDMs opgave i mission loser vi gennem forkyndelse, undervisning og diakoni

        BDM arbejder med mission professionelt, fagligt og gennem frivillig indsats

        BDMs mission skal inspirere til næstekærlighed og glæde

        Mission gennem BDM er en integreret del af Unitas Fratrums mission

Gud giver mennesker opgaver. Når mission for mange år siden var en bevægelse af missionærer fra nord til syd, var sendelsens aspekt klart for enhver. Mennesker sagde farvel til hjem og familie, de lod sig sende. I dag taler vi ofte om følgeskab. Følgeskabets bibelske billede findes i Emmaus-vandrernes mode og følgeskab med den opstandne frelser, og selv om han i løbet af samtalen stadig har skjult sin identitet, så ender de med at se ham, da han bryder brødet med dem. Meget af BDMs arbejde er følgeskab med tanzanianske, congolesiske, burundiske og albanske kristne. Vi følges på en tur, hvor nogen gør det i et engageret hospitalsarbejde, andre gennem undervisning, eller i løsningen af en række andre opgaver, altid i samarbejde med tanzanianske, congolesiske, burundiske og albanske kolleger. Men lige som Emmaus-vandrerne kun kunne slå følgeskab med den opstandne, fordi de begav sig af sted, sådan kan vi også kun gå ind i følgeskabets opgave, når vi lader os sende.

MISSION ER FORKYNDELSE, UNDERVISNING OG DIAKONI

Det glade budskab om frelsen for enhver, der tror og bliver døbt er hovedbudskabet i det, vi sendes med. Det antager forskellige former. BDM fokuserer på tre områder:

 1. Mission er den direkte forkyndelse. Vi lever også her i Vesten i en levende kirke. Kirken forkynder gennem gudstjeneste, sakramenter og prædiken evangeliet. Kirken forkynder ved at støtte andre kirker.
   
 2. Men der er mere, for missionsbefalingen taler jo også om, at vi skal lære dem at holde alt det, Herren Jesus Kristus har befalet. Undervisning i troen har høj prioritet for BDM.
 3. Undervisningstilbud gives gennem TEE-kurser, kurser og seminarer for forskellige medarbejdergrupper i kirken samt bibelskoleophold og uddannelse ved det teologiske fakultet på TEKU.
 4. Jesus viste os, at han havde omsorg for det hele menneske, og det har kirken også. Ansvaret for at give den sultne mad og den syge medicin er meget synligt og direkte i Tanzania.
 5. Kirken i Tanzania påtager sig et diakonalt ansvar. Sygdomme som spedalskhed, malaria og infektioner har været kendt længe, mens HIV/AIDS har en kortere historie.
 6. HIV/AIDS er blevet en frygtelig svøbe, som kirken nu også tager ansvar for behandlingen og forebyggelsen af
 7. Kirkens diakonale ansvar kommer til udtryk gennem arbejdet blandt spedalske på Leprosariet ved Sikonge hospital
 8. Kirken er opmærksom på, at der kan søges støtte fra DANIDA / DMR-U til bl.a. forebyggende sundhedsarbejde.
 9. Til det diakonale ansvar hører også bygning af skoler, så den opvoksende generation især i udkantsområder har adgang til undervisningsfaciliteter.
 10. Kirken er gået aktivt ind i førskoleprojekter (børn 4-6 år), Cheke Chea.
 11. Kirken ser det også som sin opgave at opmuntre til og støtte mindre landbrugsprojekter.

MISSION SKER PROFESSIONELT FAGLIGT OG GENNEM FRIVILLIG INDSATS

BDM har 90 Ors erfaring med arbejde i Tanzania og godt 15 års erfaring med at arbejde i Albanien. Arbejdet i henholdsvis D.R. Congo og Burundi er begyndt for få år siden. Da alle de nævnte lande har anderledes kulturer end den danske, er det en udfordring.

For BDM er det vigtigt at de udsendte og hjemmestaben er fagligt kompetente til opgaverne. Der lægges vægt på, at missionærerne og andre ansatte er veluddannede og er i stand til at have en professionel tilgang til arbejdsopgaverne.

Men samtidig er der et meget vigtigtfrivilligt aspekt. Uden de mange frivillige givere, frivillige maleholdere og frivillige i f.eks. genbrugsbutikker, ville BDM's arbejde ikke være muligt.

Det er vigtigt for BDM, at der er mennesker, der giver af deres fritid, af deres økonomiske midler og sidst, men ikke mindst, af deres forbøn, for at arbejdet må lykkes.

MISSION BYGGER PA GUDS KALD TIL KRISTNE, I NÆSTEKÆRLIGHED OG GLADE

Gud kalder mennesker til at arbejde for evangeliets udbredelse i Danmark, og Gud kalder også danskere til at tjene i Tanzania, D.R. Congo, Burundi og Albanien.

Men Guds kald standser ikke ved os danske. Gud har kaldet mange mennesker ind i sit rige gennem Brødrekirken i Tanzania, D.R. Congo, Burundi og Albanien. Faktisk bygger hele missionstanken på, at nogen tager imod evangeliet.

Næstekærligheden må forkyndes i en verden, der præges af ufred og ulykker og af mennesker, der Or hinanden ondt. Det er vigtigt at gore næstekærligheden synlig i mission. Næstekærligheden bliver i høj grad synlig gennem det diakonale arbejde og gennem personlige kontakter.

Glæden får ofte et meget synligt udtryk i den afrikanske kirke. Mission bygger på den helt fundamentale glæde, som evangeliet skaber i et menneske. Glæden må vi give til andre

MISSION GENNEM BDM ER EN INTEGRERET DEL AF UNITAS FRATRUMS MISSION

BDM er et folkekirkeligt missionsselskab, der har en særlig relation til Brødremenigheden. Unitas Fratrum (Brødrenes Fællesskab), er betegnelsen på det verdensomspændende Unitet, som alle Brødrekirker er en del af. Brødremenigheden har lige siden 1732 sendt missionærer ud. Man mener, at Brødrekirken er den kirke i historien, der procentvis har haft flest missionærer udsendt, i forhold til medlemstallet. Dette har gennem historien kun kunnet lade sig gøre, fordi også mennesker fra andre kirkesamfund har støttet arbejdet. Siden 1922 har BDM støttet Brødrekirken i Tanzania og været en del af den udvikling, der foreløbig er kulmineret i, at kirken tæller godt 500.000 medlemmer i Tanzania. I Tanzania samarbejder BDM med en række andre Brødremissionsselskaber.

Den Lutherske Brødrekirke i Albanien er ved at finde sin identitet. Den Lutherske Brødrekirke blev optaget i Brødrekirkens europæiske fastlandsprovins i 2010.

Brødrekirken i D.R. Congo er i stærk vækst og blev anerkendt som Unitetsprovins i 2010.

Brødrekirken i Burundi har sin begyndelse i flygtningelejre i Tanzania. Da det var muligt for de burundiske flygtninge at vende tilbage til hjemlandet, fastholdt mange af dem tilhørsforholdet til Brødrekirken. De samles i Brødrekirken i Burundi, der har ca. 30.000 medlemmer.

Vedtaget af BDMs bestyrelse den 19. juni 2012