Organisatorisk beretning 2018
af 
General- og missionssekretær Jens Peter Rejkjær

Kender I til det at forundres? Jeg forundres gang på gang i det job, jeg har, når jeg oplever, at det arbejde, vi har i BDM kan lade sig gøre, fordi der er mennesker, der til stadighed støtter arbejde på. Nogle gange ruller der store beløb ind på kontoen - de fleste gange mindre beløb, men sammenlagt skaber disse midler baggrunden for, at vi kan fortsætte det vigtig arbejde, vi står i.

Hvad er årsagen til det?
Begrundelserne for at give til BDM kan være mange. Nogle har den tanke, at de gerne vil dele med andre som har behov for nogle af de mest basale ting, fx de mennesker, der bor i en flygtningelejr i Goma, DR Congo. Andre er optaget af de handicappede børn på børnehjemmet i Uvira. De er dobbelt ramt som forældreløse og handicappede. Andre er optaget af at hjælpe i sundhedsarbejdet i PHC-projektet eller blandt spedalske i Sikonge. Eller andre projekter. Disse mennesker støtter det diakonale arbejde som gør så stor en forskel i BDM’s samlede virksomhed. Andre har mere fokus på det evangeliserende og kirkeopbyggende arbejde. Det handler om undervisning af evangelister og præster, arbejdet med oplæring af børn og unge og forkyndelse i kirkerne. De ønsker at støtte Knud Elmo Knudsen i hans bestræbelser for at nå længere ud med evangliet til fx pygmæerne i DR Congo eller støtten til en hurtigt voksende kirke i Burundi. Eller Birthe og Kaj Bruun, der én gang årligt besøger Burundi og Tanzania for at undervise og inspirere kirkerne. Og også i Albanien er vi med til at bygge kirke. Det går langsomt, men flere menigheder bliver føjet til. – For blot at nævne nogle af vore arbejdsområder.

Lykkeligvis er de fleste gaver ikke øremærkede til det ene eller andet formål. Giverne har tillid til, at BDM’s ledelse anvender midlerne efter bedste evne og på de områder, hvor behovene er størst.

Men igen: Hvorfor give penge væk, som man selv kunne bruge? Jeg tror, at mange kristne tænker som Paulus, når han skriver: Og hvad har du, som du ikke har fået givet?

I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på en salme af K.L. Aastrup. Han skriver i en salme – og den skal vi synge efter kaffen - hvor han præciserer dobbeltheden så godt. På den ene side har jeg noget, som jeg må kalde mit – og på den anden side – det er dog hans.

”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord, som jeg nu min egen må kalde”
”Den mark, som blev min, var altid dog din. Min tanke til dig jeg ophøjer”

Derfor er der én ting, vi må lægge os på sinde: Vi er blot forvaltere af hans ejendom! Og af en forvalter kræves der troskab. Tak til alle jer, der trofast støtter arbejdet med mindre eller større beløb. Vi forsøger at anvende midlerne – Gud til ære og mennesker til gavn og frelse.

I BDM er der frivillige som tæller mere end 100 personer. Det er mennesker, der bare ønsker at give en hånd med og gøre en ekstra indsats. Nogle gør det uge efter uge, andre gør det indimellem. Vi er så privilegerede, at hjælpen ikke er længere væk end et telefonopkald eller en mail. Mange mennesker står uge efter uge i BDM’s genbrugsforretninger på Fur, i Snejbjerg og i vores 4 butikker her i Christiansfeld.

Kirkeledere, missionærer og volontører udgør en særlig gruppe af medarbejdere. Hvert år sender vi cirka 10-15 volontører af sted til Tanzania. Det er fantastisk at læse deres ansøgninger og efterfølgende at have samtaler med dem. Deres dedikerede indstilling til at leve deres kristentro ud i forhold til de opgaver, de skal løse, er smittende. Og nogle kan slet ikke blive færdige. Så tager de et ½ år mere, og så overvejer nogle, om det måske er dem, der skal rejse ud som missionærer.

Nogle gange bliver stolen revet væk under os. I juli måned 2017 modtog vi den chokerende meddelelse om, at Knud Elmo Knudsen – helt ubegrundet blev bedt om at forlade Tanzania med blot en uges varsel. Knud blev ikke hørt, og der foreligger heller ingen begrundelse på skrift for, at Knud er uønsket i landet. Ambassaden i Dar Es Salaam rådede os til at få på en advokat, der er kendt med disse sager. Det har vi gjort, og retssagen er i gang. På fredag den 11. maj genoptages retssagen, og vi håber meget, at den bliver gennemført. Jeg vil gerne opfordre jer til at bede for denne sag. Selv om vi overvejer at placere Knud et andet sted, er det vigtigt, at han kan besøge landet.  – Knud keder sig ikke! Han holder mange møder, ligesom han er til stor hjælp for mig på kontoret.

Tak til de udsendte medarbejdere:
Vi er taknemmelige for, at vi nu har seks missionærer ansat. Det gælder Knud Elmo Knudsen, pt. Danmark, Steen Møllgaard Andersen i Sikonge, Marjo og Bert Muizebelt i Kipili og Janice og Mads Refshauge Jakobsen, der skal udsendes til Kipili.

Der ud over er der personer, der rejser ud som seniorvolontører for en kortere periode. Birthe og Kaj Bruun er kommet hjem fra Burundi og Tanzania, Robert Strandgård Andersen har undervist på bibelskolen Lusangi i Sikonge, og Bente og Matthias Dommer har undersøgt mulighederne for oprettelse af VTC, som formanden nævnte.

Når jeg ser tilbage på det år, der er gået, er det med stor tak til Gud og mennesker. Uden Guds velsignelse og menneskers støtte gennem forbøn og gaver kunne vi ikke gøre, hvad vi gør. Vi er ikke et af de store missionsselskaber, men jeg forundres stadig over, hvor meget vi har gang i rundt omkring i verden. Der er talrige mennesker, der påvirkes gennem den indsats, der gøres af vore missionærer, volontører og samarbejdspartnere i kirken. Og det er bestemt ikke blevet mindre gennem året, der er gået. Det viser det regnskab, som vores kasserer Christian Aagaard skal fremlægge, og det ses gennem de nye tiltag, der er taget. Derfor er BDM et fantastisk sted at være ansat!

Ud over forbøn for og gaver til BDM, er der mange personer, der gennem deres arbejde yder en stor frivillig indsats.

Udskiftning.
Ligesom der sker udskiftninger i regeringen, hvor nye ministre kommer til, sker det også i BDM. Miriam Bøytler har været ansat som ungdomssekretær gennem de seneste år. Opgaverne er mange og kræver sin dame. Det handler bl.a. om at være tæt på volontørerne fra de bliver ansat og fremefter, afholdelse af volontørkursus, ansvarlig for facebook opdateringer, resident permit og workpermit, sekretær for BDM-u bestyrelsen – og meget mere.
Miriam har været en meget kompetent medarbejder. Hun har selv været volontør i flere omgange, og det betyder også, at hun er fortrolig med sproget swahili. Det har jeg haft glæde af et par gange, hvor vi har rejst sammen til Tanzania og Congo.

Jeg vil gerne ved denne lejlighed sige dig en stor tak for et godt og konstruktivt samarbejde. Det har jeg sat stor pris på, og jeg vil ønske dig alt godt og Guds velsignelse af over din fremtid. Det er godt at vide, at opført af din ansættelse ikke betyder ikke farvel til BDM. (gave)

 

Miriams afløser hedder Tine Elmelund Christensen. Tina har været volontører i både Sumbawanga, Kipili og Sikonge. Og det har hun gjort meget godt! Det betyder også, at hun er i stand til at kommunikere på swahili, og det er alt andet lige en stor fordel.

 

Tine læser kemi på Københavns universitet. Jeg ser frem til et tæt og fortroligt samarbejde. Velkommen i arbejdsfællesskabet. Vi ønsker dig Guds velsignelse i opgaven.

 

Udfordring: At gøre BDM kendt.  
Ofte møder jeg mennesker, der ved meget lidt om BDMs arbejde. De bliver ofte begejstret, når jeg fortæller om det, vi arbejder med. Det vil vi gerne gøre noget ved, men her er det helt afgørende, at I hjælper os med at gøre BDM kendt. I kan gøre det selv ved at tale med andre om arbejdet. I kan gøre det ved at bede os om at komme og holde et møde, et oplæg, en senioreftermiddag eller andet. Vi stiller os meget gerne til rådighed! Programmet i et missionshus er ofte, at der holdes en prædiken, og efter kaffen orienteres der om missionsarbejdet. Og så er det ikke så ringe endda, hvis evangeliet kan skabe grobund for et nyt syn på international mission (Annes morfar).

  • Vi vil gerne gøre mere, end vi gør, men hvis det skal ske, er vi nødt til at udbygge det bagland, vi har. Det kan I gøre ved, at I selv melder jer som medlemmer af BDM (150 kr. om året) - og for ægtefæller - der er en del, der har “glemt” at tilmelde ægtefællen. Det kan I gøre ved at modtage Nyhedsmail ca. 1 gang om måneden fra BDM. Skriv jer endelig på de lister, der ligger på bordene.
  • Tag det som en mulighed for at tale med andre om det arbejde, BDM gør – og smit andre med din glæde over at være en del af det.

Tak
Jeg vil udtrykke stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Vi har 4 møder om året, så de bliver som oftest meget intense. I år har vi ligeledes afholdt et visionsseminar, som det fremgik af formandens beretning. Jeg har et nært samarbejde med Jørgen Bøytler. Vi drøfter mange ting sammen, og det er med til at kvalificere de beslutninger, der bliver taget. Tak til missionærerne for deres store arbejde med de opgaver, de er udsendt til – og tak til alle I frivillige i BDM som på den ene eller anden måde yder en værdifuld indsats. Uden jer ville det ikke være muligt!

Afsluttende bemærkninger:
I Bibelen fokuseres der igen og igen på bønnens betydning. Det er er helt afgørende for os i BDM,
at der er mange mennesker, der beder for os. Ofte tror jeg ikke, at vi forstår betydningen af det. Charles Spurgeon, som var en kendt prædikant i England i slutningen 1800-tallet, udtrykte det således: I will rather teach one man to pray than 10 men to preach. (Jeg ville hellere lære en mand at bede end 10 mænd at prædike). Det havde han en grund til. Han havde erfaret bønnens virkning.

Verdensmissionskonferencen i Cape Town (c: formanden)

Sker der noget i Brødrekirken? Ja, siden sidste konference er antallet af medlemmer fordoblet! Stigningen er hovedsageligt sket i Afrika, hvorimod flere af de vestlige Brødrekirker oplever stagnation og nogle steder decideret tilbagegang. Men deltagerne udtrykte en stor glæde over at være med i Brødrekirken, og den kommer til udtryk i den optimisme, der kendetegnede konferencen. Men udfordringen ved at holde sammen på en verdensomspændende kirke, der spænder fra Vesteuropa til USA og Sydamerika, fra Caribien til Afrika og videre til Asien, er til at få øje på. Forskellene er markante, men uanset hvor, samles alle under det samme ”logo”: Vores lam har sejret, lad os følge ham. Som der i fortiden har været fokus på Kristus, og det han har gjort, er det afgørende at have det samme fokus i tiden, der kommer!