BDM, formandsberetning 2017

v/ formand Jørgen Bøytler

Generalsekretæren og jeg selv har delt opgaverne imellem os således, at Jens Peter Rejkjær giver en organisatorisk årsberetning, mens min beretning vil koncentrere sig om de mere overordnede linjer i BDM's arbejde.

Bestyrelsen har arbejdet med det, der i managementsprog kaldes et visionspapir. Nu skal det ikke lyde som om BDM's lykke endsige at Guds kald kan findes i et New Public Management-lignende sprogbrug. Men det er vigtigt at besinde sig på, hvem vi er, og hvad vi vil.

Det kan på den ene side besvares enkelt og entydigt, nemlig vi vil stille os til rådighed for Gud i missionens tjeneste. Vi vil gerne medvirke til at mennesker hører evangeliet og at mennesker, der har menneskelige behov hjælpes. At evangeliets næstekærlighedsbud leves ud i virkeligheden.

Men det er godt at blive lidt mere specifik.

Vores overskrift er: BDM - med fokus på Guds mission.

Overordnet kan vi sige, at 

Brødremenighedens Danske Mission (BDM) er et folkekirkeligt missionsselskab, der for tiden primært arbejder i Tanzania, D.R. Congo, Burundi og Albanien og nu også Palæstina/Israel. Hovedformålet er at præsentere evangeliet, den kristne tro til mennesker og medvirke til, at fattige og marginaliserede menneskers tilværelse bliver bedre.

Ethvert missionsarbejde sker, når mennesker, inspireret af den korsfæstede og opstandne Kristus, påtager sig et ansvar for at videregive evangeliet. Missionens bærende kraft er Gud, som vil at alle mennesker skal frelses.

At være engageret i BDM betyder altså at påtage sig et ansvar som kristen, som menneske.

Gud giver mennesker opgaver! Når mission for mange år siden var en bevægelse af missionærer fra nord til syd, var sendelsens aspekt klart for enhver. Det sker fortsat, men I dag taler vi ofte om følgeskab. Følgeskabets bibelske billede findes i Emmaus-vandrernes møde og følgeskab med den opstandne frelser, og selv om han i løbet af samtalen stadig har skjult sin identitet, så ender de med at se ham, da han bryder brødet med dem. Meget af BDM's arbejde er følgeskab med tanzaniske, congolesiske, burundiske og albanske kristne. Vi følges på en tur, hvor nogen gør det i et engageret hospitalsarbejde, andre gennem undervisning, eller i løsningen af en række andre opgaver, altid i samarbejde med brødre og søstre fra samarbejdslandene. Men ligesom Emmaus-vandrerne kun kunne slå følgeskab med den opstandne, fordi de begav sig af sted, sådan kan vi også kun gå ind i missionens følgeskab, når vi lader os sende.

At være engageret i BDM er at vedgå, at ethvert menneske kan være min næste. Han eller hun kan være et menneske i Danmark, i Tanzania, et hvilket som helst andet sted. Tendenser til at indsnævre næste-begrebet er ensbetydende med en begrænsning i evangeliets kaldelse til at elske min næste. I BDM er vi kaldet til at engagere os med mennesker i vore missionsområder. Og det beror netop på kald. Det oplever vi i BDM, når nye muligheder åbner sig, og vi forfølger disse muligheder.

Det glade budskab om frelsen for enhver, der tror og bliver døbt er hovedbudskabet i det, vi sendes med. Det antager forskellige former. I et godt stykke tid, har vi lagt vægt på, at BDM fokuserer på tre områder, og det vil vi understrege i dag. Det er at:

1. MISSION ER FORKYNDELSE

Mission er den direkte Ordets forkyndelse. Vi lever også i en levende kirke. Kirken forkynder gennem gudstjeneste, sakramenter og prædiken, gennem sjælesorg og diakoni evangeliet. Kirken forkynder ved at støtte andre kirker. Derfor anser vi forkyndelsen for at være helt central i kirkens liv, hvorfor vi også ønsker at understøtte evangelister og præster, der står i denne opgave.

2. MISSION ER UNDERVISNING

Missionsbefalingen taler om, at vi skal lære dem at holde alt det, Herren Jesus Kristus har befalet. Derfor har undervisning i troen høj prioritet for BDM.

Undervisningstilbud gives gennem TEE-kurser, kurser og seminarer for forskellige medarbejdergrupper i kirken samt bibelskoleophold og uddannelse ved det teologiske fakultet på TEKU. Mission er også undervisning i andre fag, som udruster mennesker til at løse arbejdsopgaver inden for f.eks. diakoni, håndværk, og andre samfundsnyttige fag. Mission er altså også at forberede mennesker til at tjene Gud og til at tjene deres samfund og dermed udføre diakoni i bred forstand.

Det sker gennem udsendelse af missionærer, der har fokus på dette område, samt udsendelse af tidligere missionærer/seniorvolontører, der varetager nogle afgrænsede undervisningsopgaver på såvel bibelskoler som teologiske uddannelsesinstitutioner.

3. MISSION ER DIAKONI
BDM ønsker at tjene det hele menneske. Diakonalt arbejde må altid være en både integreret og uadskillelig del af den missionsvirksomhed, der udøves. Den diakonale indsats har en selvstændig værdi. Det gælder også de tilfælde, hvor der ikke umiddelbart er mulighed for en mundtlig formidling af evangeliet.

Jesus viste os, at han havde omsorg for det hele menneske, og det har kirken også. Ansvaret for at give den sultne mad og den syge medicin er meget synligt og direkte i de fleste af de lande, som BDM arbejder i.

Kirken i Afrika påtager sig et diakonalt ansvar. Kirkens diakonale ansvar kommer til udtryk gennem arbejdet blandt, syge mennesker, udsatte, marginaliserede mennesker.  Det sker gennem udviklingsprojekter og sociale projekter. BDM sender både missionærer, udviklingsarbejdere og mange unge volontører til at støtte kirkerne i at løse disse opgaver.  

MISSION SKER PROFESSIONELT FAGLIGT OG GENNEM FRIVILLIG INDSATS

BDM har 95 års erfaring med arbejde i Tanzania og over 20 års erfaring med at arbejde i Albanien. Arbejdet i D.R. Congo begyndte for mere end 25 år siden mens arbejdet i Burundi er begyndt for få år siden. Vi er atter aktive i Palæstina/ Israel, og genoptager dermed et arbejde, som tidligere også var en del af vores opgave. De nævnte lande har kulturer, der er væsentligt forskellige fra den danske, og BDM er sig bevidst om de kulturelle og menneskelige udfordringer det indebærer.

For BDM er det vigtigt at de udsendte medarbejdere og hjemmestaben er fagligt kompetente til opgaverne. Der lægges vægt på, at missionærerne og andre ansatte er veluddannede og er i stand til at have en professionel tilgang til arbejdsopgaverne.

Men samtidig er der et meget vigtigt aspekt, nemlig at væsentlige opgaver løses ved frivilligt, altså ikke-lønnet arbejde. Uden de mange frivillige givere og frivillige i f.eks. genbrugsbutikker, men også volontører, der rejser ud, ville BDM's arbejde ikke være muligt.

Det er vigtigt for BDM, at der er mennesker, der giver af deres tid, af deres økonomiske midler og sidst, men ikke mindst, af deres forbøn, for at arbejdet må lykkes.

MISSION BYGGER PA GUDS KALD TIL KRISTNE, I NÆSTEKÆRLIGHED OG GLÆDE
Gud kalder mennesker til at arbejde for evangeliets udbredelse i Danmark, og Gud kalder også danskere til at tjene i Tanzania, D.R. Congo, Burundi, Albanien og Palæstina/Israel.

Men Guds kald standser ikke ved os danske. Gud har kaldet mange mennesker ind i sit rige gennem Brødrekirken i Tanzania, D.R. Congo, Burundi og Albanien. Faktisk bygger hele missionstanken på, at nogen tager imod evangeliet, og realiteten er, at langt den største del af forkyndelsen sker ved nationale medarbejdere. Det betyder at BDM er bevidst om, at mange af BDM’s indsatser har karakter af understøttende tiltag, som kan hjælpe nationale medarbejders indsats på vej.

Næstekærligheden må forkyndes i en verden, der præges af ufred og ulykker og af mennesker, der gør hinanden ondt. Det er vigtigt at gøre næstekærligheden synlig i mission. Næstekærligheden bliver i høj grad synlig gennem det diakonale arbejde og gennem personlige kontakter.

Glæden får ofte et meget synligt udtryk i den afrikanske kirke. Mission bygger på den helt fundamentale glæde, som evangeliet skaber i et menneske. Glæden må vi give til andre.

BDM’s DNA
Hvad er det, der kendetegner BDM? Hvilke principper er vi optaget af at følge i vort engagement i Guds mission?

 1. Bibelen er Guds ord og højeste autoritet
 2. Vi finder inspiration i Zinzendorfs missionsprincipper[1]
 3. Vi er en sendende organisation, der arbejder tæt sammen med partnerkirkerne med baggrund i de aftaler, der i fællesskab er udarbejdet. 
 4. Vi opfordrer til forbøn, givertjeneste og omsorg for arbejdet – til Guds ære og til menneskers gavn og glæde.

MISSION GENNEM BDM ER EN INTEGRERET DEL AF UNITAS FRATRUMS MISSION
BDM er et folkekirkeligt missionsselskab, der har en særlig relation til Brødremenigheden. Unitas Fratrum (Brødrenes Fællesskab), er betegnelsen på det verdensomspændende Unitet, som alle Brødrekirker er en del af. Brødremenigheden har lige siden 1732 sendt missionærer ud. Man mener, at Brødrekirken er den kirke i historien, der procentvis har haft flest missionærer udsendt, i forhold til medlemstallet. Dette har gennem historien kun kunnet lade sig gøre, fordi også mennesker fra andre kirkesamfund har støttet arbejdet. Siden 1922 har BDM støttet Brødrekirken i Tanzania. I Tanzania samarbejder BDM med en række andre Brødremissionsselskaber.

PERSPEKTIV:
Hvad vil vi gerne nå i det kommende år?

Vi vil gerne fortsætte og eventuelt udbygge vor tilstedeværelse i Sikonge. Vi ser med tilfredshed på udviklingen i Brødrekirken i Vest Tanzania

Vi vil arbejde videre i Rukwa Provinsen, gennem det mangefacetterede missionsarbejde, der udgår fra Kipili.

Vi vil gerne fortsætte og udvide den meget stærke diakonale indsats, som det forebyggende helsearbejde ved Tanganyikasøen, både i Tanzania og D. R. Congo er udtryk for.

Vi vil gerne forstærke vor indsats i Øst Congo, både den sociale indsats i Uwira og missionsarbejdet blandt pygmæer og andre mennesker i området.

Vi vil gerne styrke den unge Brødrekirke i Burundi

Vi vil gerne følge og støtte Brødrekirken i Albanien

Vi vil gerne gennem et udviklingsprojekt støtte Rehabiliteringscentret Stjernebjerget i Palæstina, Vestbredden.  

Tak til medarbejdere

- Der skal lyde en stor tak til alle givere, som støtter BDM. Tak til jer, der er faste givere, og tak også til jer, der giver en gang imellem. Tak om I også overvejer at lade gaverne stige i den kommende tid.

- Jeg vil gerne sige tak til vore missionærer Knud Elmo Knudsen, Steen Møllgaard Andersen, Marjo ten Kate og Bert Muizebelt og til alle vore dygtige volontører, der i det forløbne år har løst utallige opgaver i Tanzania og Congo. Også tak til Mads Refshauge Jacobsen, som studerer i England.

- En stor tak til alle medarbejdere, der er involveret som frivillige i genbrugsbutikkerne, det er en stor hjælp til BDM's økonomi, at en stor flok mennesker arbejder i de forskellige genbrugsbutikker.

- Et farvel til Majken Pedersen i bestyrelsessammenhæng. En stor tak skal lyde til Majken for at have siddet i bestyrelsen på vegne af BDM-U.

- Samtidig siger vi velkommen til Rakel Hauge .. som nyt ungdomsbestyrelsesmedlem

- Tak til vore medarbejdere på kontoret, nemlig ungdomsmedarbejder Miriam Bøytler, regnskabsfører Morten Olesen, indsamlings- og informationssekretær Sten Nielsen og generalsekretær Jens Peter Rejkjær. Vi ser med tilfredshed på, at vi kom ud af 2016 med et økonomisk overskud.

- Endelig vil jeg gerne sige tak til alle bestyrelseskolleger, som trofast og engageret tager ansvar i bestyrelsesarbejdet i BDM.

 

 

[1] Zinzendorf’s mission principper:

 1. Forkynd evangeliet på åben og tolerant made.
 2. Omvend uden at presse. 
 3. Respekter kulturen
 4. Beskriv frelseren så levende som muligt
 5. Vær klar over, at hedningerne kender til Guds eksistens.
 6. Rør hellere ved de enkelte sjæle end at køre store evangeliserende kampagner.
 7. Afvent Helligåndens arbejde.
 8. Vær tålmodig.
 9. Brug ikke Herrnhutisk, altså en europæisk målestok.
 10. Involver menigheden
 11. Arbejd blandt de glemte og marginaliserede.
 12. Evangelisering er at vidne om ens egen forståelse af forholdet til frelseren, altså bøn, lytten, tale, og omsorg.