BDM Formandsberetning 2016

BDM

BDM er et folkekirkeligt missionsselskab med en særlig tilknytning til Brødrekirken og Brødremenigheden. Det har i mange år været en helt naturlig del af selvforståelsen, BDM er et folkekirkeligt missionsselskab.

BDM's dna

Hvad er BDMs dna? Dna er biologisk et makromolekyle, der udgør arvematerialet i alle levende organismer. BDM's dna er altså det arvemateriale, som giver os identitet. Vi har et ansvar for at føre dette dna videre. Vi er afhængige af Guds plan. I 1843 blev Nordslesvigs Missionsforening stiftet og i 1921 blev det til BDM. Grundlæggerne var en gruppe i folkekirken, der var vakte. Efter 1. verdenskrig var det af nationale årsager vigtigt at omorganisere og 1921 kommer så BDM, Brødremenighedens Danske Mission. Sendebud i Kristi Sted – hedder en jubilæumsbog fra 1943 og det er, hvad vi stadig gerne vil være, Sendebud i Kristi Sted. De første 100 år var i alt omkring  200 missionærer. BDM har haft ca. 10-15 missionærer ude samtidig. BDM gik fra at være en indsamlingsorganisation, altså Nordslesvigsk Missionsforening til at være et sendende missionsselskab.

Resultatstyring eller topstyring.

Missionsarbejde nu en gang er bedst, når det er lidt topstyret, altså når missionens herre styrer.  BDM vil gerne fastholde, at den grundlæggende opgave, det helt gennemgående kald er at bringe evangeliet til verden. Det giver anledning til stor taknemmelighed, når BDM gives ressourcer til at forkynde, til at formidle undervisning og til at udføre diakonale og sociale projekter til gavn for mennesker. Vi vil gerne arbejde i en forventning til Gud og i en afventen af Gud. I bedste forstand, og dybest set, så er vores opgave ikke at måle resultater, men at være trofaste i arbejdet. Når vi så alligevel ser resultater, må vi glæde os. Bliver der en kirke, er det fordi Gud vil det.  Det er grundlæggende, at vi arbejder med respekt for kulturen. Involver menigheden.  Arbejd gennem de glemte og marginaliserede.

Visionen er på det grundlag at arbejde på opgaver i landene Tanzania, Albanien, Congo og Burundi i den udstrækning vi kaldes til det og får mulighed for det.

BDM's Mission statement siger, at "Ethvert missionsarbejde sker, når mennesker, inspireret af den korsfæstede og opstandne Kristus, påtager sig et ansvar for at videregive evangeliet. Missionens bærende kraft er Gud, som vil at alle mennesker skal frelses."

Udfordringer:

Fra BDM's side vil vi gerne signalere glæde, taknemmelighed og optimisme. Der meget at glæde sig over, at sige tak for og der er grund til optimisme. Men selvfølgelig er der også udfordringer: Jeg vil nævne nogle få, men vigtige:

 • BDM søger fortsat missionærer til udsendelse til arbejdet ved Tanganyika-søen.
 • BDM har mulighed for at lave gode humanitære og diakonale projekter, og vi glæder os over de midler, vi får gennem DANIDA. Samtidig beklager vi, at DANIDAs budget er blevet kraftigt beskåret og det giver nogle begrænsninger i mulighederne for at hjælpe. Jeg vil gerne opfordre politikerne til at genoverveje, om nedskæringer i støtten til bekæmpelse af fattigdom ude i verden er det rigtige svar på, at mange krigs-flygtninge og økonomiske immigranter kommer til Danmark. Det er jo rigtigt, at syd kommer til nord, men skal det betyde, at nord ikke mere skal komme til syd? 

 

Visioner:

Sidst vi var sammen til missionsfest, talte vi om visioner. Dem har vi arbejdet videre på i det forløbne år. Der var to hovedvisioner:

 

 1. BDM ser sig kaldet til at være til stede med missions- og udviklingsarbejde så vidt muligt rundt om hele Lake Tanganyika. Kigoma har vi været i, og vi støtter kirken der, Kipili har i mange år været omdrejningspunkt for en stor del af BDM's aktiviteter, Uwira i Congo er vækstområde, også efter at Børnehjem, skole og klinik både er færdigbygget og godt på vej til at blive fyldt op. I området omkring Kipili og syd for Moba på Congo siden arbejder vi med forebyggende helsearbejde, PHC-projektet. Men vi er langt fra færdige. Vi ønsker at det forebyggende sundhedsarbejde når flere områder, fordi vi kan se, at det hjælper. Vi ønsker at etablere arbejde i de mange afsidesliggende landsbyer langs Tanganyikasøen og i baglandet, både på Tanzania-siden og Congo-siden. Vi har planer om at afsøge et afsidesliggende område på Congo-siden, for at se, hvordan forholdene er. Knud Elmo Knudsen arbejder gennem besøg i området og har blandt andet fået kontakt til to grupper pygmæer.

En del af visionen indeholder også at udvide arbejdet i Burundi. Det er dog i øjeblikket svært, da der er en desværre voksende konflikt i Burundi, af politiske årsager, men sandsynligvis også med stammemæssige undertoner, en ting, der kan gøre konflikten mere alvorlig endnu. En del af vore medlemmer i Brødrekirken i Burundi er flygtet.

 1. Den anden vision er stadig, at vi gerne vil sende flere missionærer. Vi må konstatere, at det har vi ikke nået endnu. Vi sender jo med stor glæde Bert og Marjo Muizebelt ud, men selv da, er der lidt færre missionærer ude, end der var sidste år. Det er også med stor glæde, at Mads Jacobsen har sagt ja til et kald til at blive missionær. Vi søger fortsat missionærer, som skal have opgaver inden for undervisning i teologi og kristendomskundskab, som skal arbejde i evangeliserende arbejde, og som skal have roller i forhold til udviklingsprojekter. Vi anser bibelskolerne i Sikonge og Sumbawanga for at være vigtige indsatsområder, men mener også, at vi har kald til at arbejde med evangelisering og menighedsopbygning. Begge visioner kan føres ud i livet, hvis BDM opnår ressourcer til at udføre de nævnte opgaver.

 

Strategiske overvejelser

Ordet strategi, bruger jeg med en vis tilbageholdenhed, vi hørte jo, at det er bedst, at Gud styrer. Alligevel skal vi jo også bruge vore evner og kræfter og vi skal planlægge i den udstrækning, vi kan. Så i management-sprog kan vi spørge, hvad vores strategi er, og på almindeligt dansk, kan vi spørge, hvad vore planer er. Følgende elementer kan nævnes:

 • Forkyndelse og undervisning i Øst-Congo, fra Goma til Kisike, herunder også arbejde blandt pygmæer.
 • Fortsat støtte til børnehjem, skole og klinik i Uwira.
 • Om muligt, støtte til forældreløse børn, der bor hos fremmede familier i samme område
 • Fortsat engagement i Rukwa Provinsen med udgangspunkt i Kipili
 • Ansøge om en fase tre af PHC projektet, primært ved at arbejde videre og udvide på Congo-siden af Tanganyikasøen.
 • Fortsat støtte til spedalskhedsarbejdet og hospitalsarbejdet i Sikonge, Vest Tanzania
 • Støtte til Sikonge og evt. Sumbawanga bibelskole, bl.a. gennem udsendelse af korttidslærere på voluntørbasis.
 • Fortsat udsendelse af volontører til Kipili, og måske andre steder
 • Fortsat samarbejde med Brødrekirken i Albanien, eventuelt udvidet med et udviklingsprojekt støttet af DANIDA. Dette arbejde støttes også fra Sverige og USA, så BDM's langvarige indsats er med til at bane vejen for flere indsatser.
 • At hjælpe Brødrekirken i Burundi i den udstrækning, det er muligt i den nuværende situation.
 • Om muligt at påbegynde en relativt stor indsats på Stjernebjerget i Palæstina. Der søges om midler fra DANIDA.
 • På grund af ny lovgivning om foreninger at justere BDM's organisationsform i Danmark.
 • Fortsat styrkelse og udvikling af BDMU.
 • På hjemmefronten har vi forstærket vores informations arbejde og fund-raising gennem en ansættelse. Håbet er at vores venne- og medlemsskare kan vokse
 • Vi afsøger muligheder for ny former for støtte, f.eks. fra firmaer, der vil støtte projekter og programmer. 
 • En fortsat indsats for at forøge salget af stjerner og fortsat udvikling af genbrugsarbejdet.

 

Farvel til medarbejdere

 • Eva og Jonas Diemer og deres børn har planmæssigt afsluttet deres ansættelse ved udgangen af 2015, efter i tre år at have arbejdet som udviklingsmedarbejdere på Preventive Health Care Projektet i Kipili-området i Tanzania og Moba-området i Congo. Tak for en dygtig og engageret indsats, som har hjulpet afgørende til, at projektet kører fint.
 • Sandra og Daniel Bøytler har lige så planmæssigt afsluttet deres ansættelse ved udgangen af 2015 efter i ca. tre år at have arbejdet for BDM og kirken. De første to år gik med at stå for opførelse af skole, børnehjem og klinik i Congo, og det sidste år, med base i Sumbawanga, at lede byggeri af et hus ved Peter's House i Sumbawanga, klinikbygninger i Kisike i Congo, strukturering af en boghandel i Sumbawanga og andre opgaver.
 • Vi ønsker jer alle Guds velsignelse over fremtiden.  

 

Nye medarbejdere

 • Vi byder med glæde Marjo og Bert Muizebelt velkommen i flokken af missionærer. Marjo g Bert skal arbejde med støtte og inspiration for PHC projektet i Congo.
 • Vi byder med glæde Sten Nielsen velkommen (tilbage) til BDM som fundraiser og informationsmedarbejder. Vi glæder os over, at Sten har sagt  ja til at arbejde i en 50% stilling med fokus på at finde ressourcer til BDM's arbejde.
 • Vi byder med glæde Miriam Bøytler velkommen i medarbejderflokken i Danmark som ungdomssekretær. Ansættelsen, som er på deltid, afspejler den store aktivitet, der er i BDM's ungdomsorganisation BDMU.
 • Så har vi den glæde, at er det planlagt at Mads Jacobsen skal ansættes som missionær. Ansættelsen starter i en mindre udstrækning, hvor et to års missionsskoleophold på All Nations Christian College i England er planlagt, med henblik på udsendelse som missionær derefter.

 

Der skal lyde en stor tak til alle givere, som støtter BDM. Tak til jer, der er faste givere, og tak også til jer, der giver en gang imellem. Tak om I også overvejer at lade gaverne stige i den kommende tid.

- Jeg vil gerne sige tak til missionærer og volontører, der i det forløbne år har løst utallige opgaver i Tanzania og Congo.

- En stor tak til alle medarbejdere, der er involveret som frivillige i genbrugsbutikkerne, det er en stor hjælp til BDM's økonomi, at en stor flok mennesker arbejder i de forskellige genbrugsbutikker. Særlig glæde har det i det forløbne år været at se, at Shop Karibu er kommet helt forrygende fra start.

Et farvel til Kurt Nielsen i bestyrelsessammenhæng. En stor tak skal lyde til Kurt for meget vigtige input, og en indsats, som vi nok vil se tydelige tegn på i fremtiden.

Tak til vore medarbejdere på kontoret, nemlig regnskabsfører Morten Olesen og generalsekretær Jens Peter Rejkjær. Vi ser med tilfredshed på, at vi kom ud af 2015 med et økonomisk overskud.

Formand Jørgen Bøytler (PhD)