Vedtægter for Brødremenighedens Danske Mission

§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Stk. 1: Missionsselskabets navn er Brødremenighedens Danske Mission« (BDM). Selskabet er stiftet den 14.august 1843 under navnet Nordslesvigsk Missionsforening. I 1921 blev navnet ændret til BDM.
Missionsselskabet har sit hjemsted i Christiansfeld.

Stk. 2: BDM er en almennyttig forening.

§ 2. BASIS
I udøvelse af sin gerning står BDM på Den hellige Skrifts og Den Danske Folkekirkes bekendelsesskrifters grund.

§ 3. FORMÅL
BDM's formål er at tage del i den kristne kirkes sendelse med evangeliet til alle folk. Dette formål søges opnået ved:

a. at kalde og udsende missionærer til evangeliets forkyndelse, til kristen undervisning, humanitær og diakonal tjeneste

b. at yde samarbejdende kirker både åndelig og økonomisk støtte samt formidle kontakt til
såvel statslige som kirkelige og private udviklings- og hjælpeorganisationer.

c. at vække forståelse i Danmark for kirkens missions- og diakoniforpligtelse gennem gudstjeneste, møde og besøgsvirksomhed og oplyse om det kirkelige og diakonale arbejde samt de sociale forhold i de områder, hvor BDM har sit virke, samt at understøtte initiativer i tværkulturel mission i Danmark.

d. at udgive både oplysende og forkyndende litteratur og andet materiale på det danske sprog.

§ 4. ORGANISATION
1. Medlemmer:
Stk. 1. Enhver, der ønsker at fremme BDM's formål og kan tilslutte sig grundlaget, kan blive medlem.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter årskontingent for medlemskab. Kontingentet opkræves løbende.

Stk. 3. Hvis et medlem trods påmindelse ikke har betalt kontingent, betragtes vedkommende som udmeldt.

Stk. 4. Hvis et medlem modarbejder BDM's formål, grundlag eller interesser, kan bestyrelsen ekskludere pågældende.

Stk. 5. Medlemmerne ikke hæfter for foreningens forpligtelser.

2. Officielle organer:
BDMnyt og BDM's hjemmeside er BDM's officielle organer.

3. Missionsfesten:
Missionsfesten er BDM's årsmøde og afholdes normalt søndag før Kristi Himmelfartsdag i Christiansfeld. Festens formål og indhold er evangeliets forkyndelse, et kald til deltagelse i kirkens missionsforpligtelse og orientering om BDM's virke.

4. Støtteforening:
»Foreningen Sennepskornet« er støtteforening for BDM. Denne forening, som ledes fra BDM's sekretariat og udsender bladet, »Sennepskomet«, har sine egne vedtægter.

§ 5. GENERALFORSAMLING
Stk. 1: En gang om året afholdes generalforsamling i forbindelse med missionsfesten. Generalforsamlingen annonceres mindst tre måneder før i BDM's officielle organer.

Stk. 2: Endelig dagsorden, oversigt over opstillede kandidater og indkomne forslag, udsendes til medlemmerne 1 måned før årsmødet.

Stk. 3: Ved generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning om arbejdet og fremlægger årsregnskab.

Stk. 4: Alle fremmødte medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5: Opstilling af kandidater til bestyrelsen og forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, indsendes skriftligt til BDM's sekretariat senest to måneder før generalforsamlingen. En kandidat skal være fyldt 18 år og medlem af BDM. Kandidatforslag skal være ledsaget af:
- en skriftlig erklæring fra fem medlemmer, der er stillere for kandidaten,
- en skriftlig erklæring fra den foreslåede kandidat om, at vedkommende tilslutter sig BDMs formål og grundlag (§ 2) og er villig til at stille op som kandidat.

Bestyrelsen kan opstille kandidater til bestyrelsen.

Stk. 6: Den eller de kandidater, der opnår flest stemmer på årsmødet, er valgt til bestyrelsen. Hvis antallet af kandidater ikke er større end antallet af ledige pladser i bestyrelsen, er kandidaterne valgt uden afstemning.

Stk. 7: Bestyrelsen har ansvar for, at generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten og de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 8: Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Beretning

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4) Fremlæggelse af budget

5) Valg til bestyrelsen

6) Indkomne forslag

7) Eventuelt

§ 6. BESTYRELSE
1. Bestyrelsens sammensætning:
BDM ledes af en bestyrelse, der består af mindst seks, højst otte medlemmer, hvoraf ikke mere end tre må være tidligere lønnede medarbejdere i BDM. Ingen kan samtidig være lønnet medarbejder i BDM og medlem af selskabets bestyrelse.

2. Valg:
1-2 medlemmer vælges af generalforsamlingen, 1 medlem vælges af BDM-Unge, 1 medlem vælges af Brødremenigheden i Christiansfeld, 1 vælges af Indre Mission i Danmark og 2-4 medlemmer vælges af den siddende bestyrelse.
Valgte medlemmer af generalforsamlingen samt bestyrelsesvalgte medlemmer vælges for fire år. Genvalg Brødremenighedens repræsentant vælges for 4 år. Genvalg kan finde sted, dog ikke efter medlemmets fyldte 70. år. 
BDM-U repræsentanten vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen kan supplere sig med en kasserer, der er fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

3. Konstituering:
Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

4. Forretningsudvalg:
Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer og samles så ofte det skønnes nødvendigt. Det har mellem bestyrelsesmøderne - med ansvar over for den samlede bestyrelse - besluttende myndighed i sager, hvis afgørelse vanskeligt kan udskydes. En sådan beslutning, der meddeles bestyrelsen, træder i kraft otte dage efter, at referat fra et forretningsudvalgsmøde er udsendt, såfremt ikke mindst to bestyrelsesmedlemmer gør indsigelse.

5. Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt og i øvrigt så ofte det skønnes nødvendigt af formanden eller af tre bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, tæller formandens stemme dobbelt. I hastesager kan bestyrelsesmedlemmerne kontaktes pr. telefon eller pr. e-mail.

§ 7. SAMARBEJDE
Til løsning af BDMs opgaver samarbejdes der med såvel Brødre-Unitetets (Unitas Fratrum) missionsorganisationer samt andre danske og udenlandske missionsselskaber og -organer.

§ 8. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER
1. Bestyrelsen træffer beslutning og aftale om arbejdet, arbejdsområder og samarbejdsformer med de pågældende kirker og missionsorganer

2. Bestyrelsen antager og afskediger:

a. en generalsekretær, der leder og fordeler arbejdet på BDMs sekretariat.

b. andre sekretærer efter behov.

c. missionærer til tjeneste uden for Danmark.

3. Økonomi:

Bestyrelsen vedtager budget og godkender driftsregnskab og status. Den udpeger en statsautoriseret eller registreret revisor og drager omsorg for, at regnskabet offentliggøres i uddrag i BDMnyt. Spørgsmål til regnskabet kan stiles til generalsekretæren.

a. Tegningsberettigede ved køb, salg, pantsætning og andre dispositioner vedrørende fast ejendom er formanden og yderligere to bestyrelsesmedlemmer.

b. I arve- og legatsager fører generalsekretæren korrespondancen og er berettiget til at kvittere for beløbets modtagelse.

c. Aftaler med pengeinstitutter laves af formanden og yderligere to bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 BDM-Unge
Stk. 1. BDM-Unge er BDMs ungdomsarbejde og har tilsvarende grundlag og formål.

Stk. 2. Alle medlemmer af BDM-Unge er medlemmer af BDM, såfremt medlemmet ikke frabeder sig det skriftligt.

Stk. 3. Samarbejdet mellem BDM og BDM-Unge baseres på en samarbejdsaftale godkendt af bestyrelserne for BDM og BDM-Unge.

§ 10: Regnskab og revision
Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet revideres af den valgte revisor, som vælges af bestyrelsen. Revisor må ikke være bestyrelsesmedlem eller ansat.

Stk. 3. Det reviderede årsregnskab godkendes af bestyrelsen og generalforsamlingen.

Stk. 4. Det reviderede årsregnskab offentliggøres på organisationens hjemmeside.

 

§ 11. ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE OG OPLØSNING AF SELSKABET
Stk. 1. Ændringer af vedtægterne vedtages ved, at mindst to tredjedele af samtlige bestyrelsesmedlemmer godkender ændringen ved et bestyrelsesmøde, hvorefter de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen godkender det ved almindeligt stemmeflertal.
Vedtægterne kan ikke ændres i strid med § 2.

Stk. 2. Opløsning af BDM kræver, at mindst to tredjedele af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for opløsningen ved et bestyrelsesmøde, hvorefter mindst to tredjedele af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen godkender opløsningen. I tilfælde af opløsning træffer bestyrelsen sammen med biskoppen over Haderslev stift og én repræsentant fra direktionen fra den fastlandseuropæiske Brødre-Unitetet bestemmelse om anvendelse af selskabets aktiver, som i videst mulig omfang skal anvendes i overensstemmelse med disse vedtægters § 3, dvs. en anden forening eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Ovenstående vedtægter træder i stedet for vedtægter af 23. marts 2011. De er vedtaget af bestyrelsen den 18. marts 2016 og den 1. maj 2016. De nye vedtægter træder i kraft pr. 1.1. 2017.

CHRISTIANSFELD, den 2. september, 2016

 

Jørgen Bøytler                                                                Bjarne Gertz Olsen                    
Formand                                                                          Næstformand                                                                               

Christian Aagaard                                                            Kirsten Troelsen              
Kasserer

Jytte Schmidt                                                                   Majken Pedersen